2012-10-26 Introdukcja bażantów w Grodzisku Maz.
 
Powiat Grodziski dofinansował introdukcję bażantów

26 września 2012 r. przedstawiciele Koła Łowieckiego „Kuropatwa”, panowie: Mirosław Pietrzak, Krzysztof Kurowski, Jan Świątkowski, Sławomir Malinowski oraz Jacek Kaim – prezes Zarządu, wraz z pracownikami Starostwa Powiatu Grodziskiego dokonali zasiedlenia bażantem łownym, na terenach obwodów łowieckich nr 441 i 439.
Przedsięwzięcie to zostało zrealizowane w ramach programu Polskiego Związku Łowieckiego „Ożywić Pola” nakierowanego na edukację i zasiedlanie łowisk gatunkami zwierzyny drobnej, w szczególności chodzi tu o kuropatwy, bażanty i zające.

Dzięki pomocy finansowej przyznanej przez Starostę Grodziskiego zasięg wykonywanej introdukcji mógł być realizowany na znaczenie większą skalę. Tamtego dnia wypuszczono aż 200 ptaków (150 kurek i 50 kogucików). Ptaki pochodziły z Ośrodka Hodowli Zwierzyny PZŁ w Gradowie. Warto dodać, że myśliwi Koła Łowieckiego „Kuropatwa” musieli właściwie przygotować łowisko, a w szczególności ograniczyć presję drapieżników (zwłaszcza lisów), aby zasiedlenie mogło się udać. W zasiedlanym obszarze przebywają również ptaki dzikie, pozwala to mieć nadzieję, że te ze sztucznej hodowli zaaklimatyzują się. Dotychczasowe przykłady są optymistyczne.

Nie bez znaczenia w skutecznym zasiedlaniu jest stała współpraca myśliwych z miejscowymi rolnikami oraz młodzieżą. Ma to szczególne znaczenie, gdy wysoka pokrywa śniegu znacznie ogranicza dostęp do naturalnego pożywienia i istnieje wtedy konieczność zakładania i utrzymywania tzw. podsypów. Jeden podsyp wystarcza na 10-15 osobników, a jego lokalizacja musi stwarzać bezpieczne warunki dla korzystających z nich ptaków.

Miejmy nadzieję, ze wszystkie wypuszczone bażanty przeżyją zimę i dochowają się w przyszłym roku licznego potomstwa, ożywiając tym samym pola i zadrzewienia.
Wiesław Biskupski
Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej

http://www.powiat-grodziski.pl/index.php?cmd=aktualnosci&opt=pokaz&id=479

 
 

 

 
 
© COPYRIGHT 2010 KUROPATWA.EU